ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ MASZYN!

Kluczowe cechy TMS Przemysł 4.0

WYBIERZ FUNKCJONALNOŚCI, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ!

AUTOMATYCZNE ROZLICZANIE EFEKTYWNOŚCI PRACY MASZYN

 • Rozliczanie kluczowych dla procesu produkcyjnego parametrów eksploatacyjnych maszyn.;
 • Dostarczanie informacji o stopniu obciążenia pracą poszczególnych maszyn.

.

POMIAR ZUŻYCIA PALIWA

Automatyczne rozliczanie zużycie paliwa w maszynach wszelkich typów, roczników i marek.

INTEGRACJA ZE STACJAMI PALIW

Wyliczanie różnicy pomiędzy paliwem zużytym, a zatankowanym, na bazie danych pobranych ze stacji paliw.

LOKALIZACJA MASZYN NA TLE MAPY GEODEZYJNEJ

Możliwość lokalizacji położenia poszczególnych maszyn nie tylko na tle mapy standardowej, ale także na tle górniczych map geodezyjnych.

AUTORYZACJA I IDENTYFIKACJA OPERATORA

 • Możliwość przypisania do każdej z maszyn odrębnej listy operatorów upoważnionych do jej uruchomienia.
 • Automatyczne rozliczanie czasu pracy oraz efektywności operatorów nawet, jeśli pracują oni na kilku różnych maszynach.

ALERTY I ALARMY

 • Automatyczne alertowanie o wykryciu zdefiniowanych nieprawidłowości.
 • Automatyczna wysylka alertów w formie komunikatów e-maili bądź SMS.

ANALIZY PRZEKROJOWE, ZAAWANSOWANA ANALIZA DANYCH

Możliwość tworzenia raportów:

 • dla każdej maszyny z osobna, bądź dla grup maszyn,
 • w rozbiciu na wybrane przez użytkownika kryteria,
 • dla wybranych horyzontów czasowych.

OEE DLA MASZYN MOBILNYCH

OEE (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia

Syntetyczna informacja umożliwiająca szybką ocenę stopnia wykorzystania danej maszyny na kopalni bądź budowie - w oparciu o jeden współczynnik procentowy.

KPI DLA MASZYN MOBILNYCH

KPI (Key Performance Indicator) - Kluczowy Wskaźnik Efektywności

Zestaw syntetycznych wskaźników kontrolnych, które umożliwiają bieżącą i szybką ocenę efektywności pracy danej maszyny.
Przykłady wskaźników KPI dla maszyn mobilnych:

 • zużycie paliwa w l/h,
 • zużycie paliwa w l/t,
 • odsetek czasu pracy na biegu jałowym do czasu pracy ogółem,
 • współczynnik obciążenia silnika maszyny.

ROZLICZANIE ZAŁADUNKÓW

TMS może automatycznie rozliczać tonaż zrealizowanych załadunków dzięki możliwości pozyskania danych z wagi na łyżce ładowarki lub koparki.
Dane te mogą być wykorzystane nie tylko do raportowania załadunków, ale także np. we współczynnikach KPI takich jak:

 • zużycie paliwa w l/t lub
 • wydajność w t/h.

ROZLICZANIE PRZEWOZÓW

TMS umożliwia automatyczne rozliczanie przewozów realizowanych przez wozidła technologiczne lub wywrotki - w oparciu o parametr ładowności nominalnej lub wagę pod skrzynią .
Tabela przestawna dla raportu przewozów umożliwia między innymi rozliczenie:

 • odrębnie kursów ładownych i kursów powrotnych,
 • przewozów w rozbiciu na trasy ze zdefiniowanego miejsca załadunku do zdefiniowanego miejsca rozładunku,
 • wybranych współczynników KPI dla poszczególnych przejazdów i rodzajów tras,
 • kosztów przewozów w rozbiciu na rodzaje tras,
 • przewozów w rozbiciu na pojazdy, rodzaje ładunków, przedsiębiorstwo (pojazdy własne lub podwykonawcy).

ROZLICZANIE ROZŁADUNKÓW

TMS umożliwia automatyczne rozliczanie rozładunków realizowanych przez wozidła technologiczne lub wywrotki.

Raport rozładunków ma formę tabeli przestawnej umożliwiającej rozliczenie - w różnych horyzontach czasowych - ilości rozładunków, ich wagi (t) oraz objętości (m3) w rozbiciu na:

 • miejsca rozładunków,
 • poszczególne pojazdy,
 • rodzaj rozładowanego materiału,
 • przedsiębiorstwo (pojazdy własne, podwykonawcy).

IDENTYFIKACJA PRZYCZYN POSTOJÓW I PRZERW W PRACY

TMS rejestruje długość postojów poszczególnych maszyn oraz umożliwia identyfikację ich przyczyn. Raport umożliwia rozliczanie okresów trwania postojów:

 • w różnych horyzontach czasowych,
 • w rozbiciu na poszczególne przyczyny.
 

IDENTYFIKACJA I ROZLICZANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

TMS umożliwia identyfikację rodzaju zadania realizowanego przez maszynę, takiego jak np.:

 • załadunek w zakładzie produkcyjnym,
 • przeładunki na placu składowym czy
 • załadunek samochodu klienta 

Kluczowe parametry pracy maszyny - takie jak czas pracy, zużycie paliwa, załadunki -  mogą być rozliczane:

 • w różnych horyzontach czasowych,
 • w rozbiciu na poszczególne rodzaje czynności.

Dzięki temu możliwe jest wiarygodne i obiektywne rozliczenie kosztów procesu produkcyjnego w rozbiciu na poszczególne operacje technologiczne.

 

AUTOMATYCZNE ROZLICZANIE PRODUKCJI

TMS MES automatycznie rozlicza produkcję na podstawie danych pozyskanych z:

 • wag przenośnikowych lub
 • systemu SCADA

oraz dostarcza raporty produkcyjne:

 • o zróżnicowanym stopniu szczegółowości - w zależności od potrzeb,
 • w wybranych przez użytkownika horyzontach czasowych.
 

OEE dla zakładu produkcyjnego

OEE (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia

Syntetyczna informacja umożliwiająca szybką ocenę stopnia wykorzystania danego zakładu produkcyjnego - w oparciu o jeden współczynnik procentowy.

 

ROZLICZANIE ZYŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ ZAKŁAD PRODUKCYJNY

TMS automatycznie rozlicza zużcie energii elektrycznej - na podstawie danych pozyskanych z liczników energii lub systemu SCADA.
Dane te mogą być wykorzystane między innymi do:

 • identyfikacji strat energii elektrycznej - poprzez identyfikację sytuacji, w których energia jest zużywana, a taśmociąg jest pusty,
 • kalkulacji wybranych współczynników KPI  - zużycie energii elektrycznej na tonę produkcji,
 • oceny bezpośrednich kosztów produkcji.
 

ROZLICZANIE GAZU ZUŻYTEGO PRZEZ SUSZARNIE PIASKU

TMS mierzy automatycznie pobór gazu w kopalniach piasku.
Dane te mogą być wykorzystywane między innymi do:

 • identyfikacji strat gazu - poprzez identyfikację sytuacji, w których gaz jest zużywany, a taśmociąg jest pusty,
 • kalkulacji wybranych współczynników KPI - zużycie gazu na tonę produkcji,
 • szacowania bezpośrednich kosztów produkcji.
 

KPI DLA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

KPI (Key Performance Indicator) - Kluczowy Wskaźnik Efektywności

Zestaw syntetycznych wskaźników kontrolnych umożliwiających bieżącą i szybką ocenę efektywności pracy zakładu produkcyjnego.
Przykładami wskaźników KPI dla zakładów produkcyjnych są:

 • wydajność w t/h,
 • zużycie energii elektrycznej na tonę produkcji lub
 • zuzycie gazu na tonę produkcji.
 

IDENTYFIKACJA PRZYCZYN PRZERW I POSTOJÓW

TMS umożliwia identyfikację przyczyn postojów zakładu produkcyjnego.
Raport umożliwia rozliczenie okresów trwania postojów:

 • w różnych horyzontach czasowych,
 • w rozbiciu na poszczególne przyczyny.

PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI PRACY POSZCZEGÓLNYCH MASZYN MOBILNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD LINII TECHNOLOGICZNEJ, Z WYDAJNOŚCIĄ PRACY ZAKŁADU

Raport dedykowany dla ciągu technologicznego umożliwia między innymi:

 • szybką identyfikację czy przyczyna spadku wydajności tkwi w samym zakładzie produkcyjnym, czy też powstaje na etapie przewozów lub załadunku wozideł,
 • eliminację "wąskich gardeł" w organizacji procesu produkcyjnego,
 • zobrazowanie wpływu codziennych działań operacyjnych na współczynniki OEE oraz KPI.

PORÓWNANIE ZAŁADUNKÓW Z WIELKOŚCIĄ PRODUKCJI

Funkcjonalność:

 • opracowana dla zakładów produkcyjnych, w których załadunek odbywa się przy wykorzystaniu ładowarek kołowych,
 • umożliwia identyfikację miejsca, w którym tkwi przyczyna spadków wydajności ciągu technologicznego - ładowarki lub zakład.

PORÓWNANIE ZAŁADUNKÓW Z PRZEWOZAMI

umożliwia:

 • diagnozę, gdzie leży przyczyna spadków wydajności ciągu technologicznego - po stronie załadunków czy przewozów,
 • kontrolę poprawnego załadowania wozideł.

PORÓWNANIE PRZEWOZÓW Z WIELKOŚCIĄ PRODUKCJI

umożliwia:

 • diagnozę, czy przyczyna spadków wydajności ciągu technologicznego leży po stronie przewozów czy zakładu produkcyjnego,
 • wyliczenie wielkości bufora półproduktów.

 

OEE dla linii produkcyjnej

OEE (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia

Syntetyczna informacja, która umożliwia szybką ocenę stopnia wykorzystania danej linii produkcyjnej - w oparciu o jeden współczynnik procentowy.

 

KPI dla ciągu technologicznego

KPI (Key Performance Indicator) - Kluczowy Wskaźnik Efektywności

Zestaw syntetycznych wskaźników kontrolnych, które umozliwiają bieżącą i szybką ocenę efektywności pracy ciągu technologicznego.
Przykładowym wskaźnikiem KPI dla ciągów technologicznych jest:

 • zużycie paliwa przez maszyny w odniesieniu do wielkości produkcji zakładu produkcyjnego

WSPÓŁCZYNNIKI KRI

KRI (Key Results Indicator) - Kluczowy Wskaźnik Rezultatu

Zestaw zagregowanych wskaźników kontrolnych, wyrażonych w wielkościach finansowych, które umożliwiają ocenę wpływu zmian efektywności produkcji na jej koszty
i rentowność. 
Przykładowy wskaźnik KRI to:

 • koszt zużytych nośników energii (paliwa i prądu) w zł na tonę produkcji
 

PORÓWNANIE PRODUKCJI ZE SPRZEDAŻĄ

Umożliwia bieżący nadzór nad wyliczonymi stanami magazynowymi.

nasi  klienci

TMS System działa w ponad 100 kopalniach, żwirowniach, fabrykach cementu, jak również w przedsiębiorstwach budowlanych. Nasi klienci należą do światowej czołówki firm w tym przemyśle.

 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji:  polityka prywatności